Keuze van bachelorminor (2de bachelor)

Door vanaf het tweede bachelorjaar een minor te kiezen, kan je als wiskundestudent je kennisveld verbreden in één van de belangrijkste toepassingsdomeinen van de wiskunde. Op deze webpagina vind je een extra woordje uitleg over de toepassingen van wiskunde in deze andere wetenschappen. Deze verbreding is nuttig voor wie later, werkzaam in één van deze vier sectoren, zijn wiskundekennis zal moeten toepassen, maar is ook op zichzelf een interessante aanvulling op de opleiding tot wiskundige. Aan de universiteit Gent is er ook de mogelijkheid om je al in de bacheloropleiding te scholen in onderwijskundige vakken, zodat de bachelor-, masteropleiding wiskunde én de lerarenopleiding in vijf jaar kunnen voltooid worden.

Een minor is een vaste lijst van vakken van 6 studiepunten, waaruit er drie moeten gekozen worden. Wie ook een vierde vak uit de lijst wil volgen, kan dit doen in het vrije keuzevak. In het modeltraject worden twee minorvakken in het tweede jaar gevolgd, één in elk semester, en in het derde jaar wordt een derde minorvak en een vrij keuzevak gevolgd, ook één in elk semester. Elke student mag naar eigen goeddunken van dit standaardtraject afwijken, door bijvoorbeeld een semester met 36 en één met 24 studiepunten te nemen.

De opleiding doet haar best om het lesrooster zó op te stellen dat elke minor kan gevolgd worden zonder overlappende lesuren. Daarvoor is er in elke minor een standaardtraject, waarbij elk minorvak een bepaald semester heeft waarin dit vak volgbaar is zonder overlap met het plichtpakket. Op deze pagina staat van elk vak in welk semester het aangeraden wordt het te volgen.

Minor Biowetenschappen

Biologie, microbiologie en genetica zijn sterk groeiende toepassingsgebieden van de wiskunde. Bij de modellering van biologische systemen komt heel wat wiskunde kijken, van diverse aard.

Concrete biologische toepassingen vind je hier, de studiefiches hier.

 • In Populatieprocessen bestudeer je de evolutie van biologische populaties. Aan bod komen aantalschattingen en populatiemodellen in ecologische context. Er is een project over individual based modelling. (Tweede jaar, eerste semester)
 • Inleiding tot de levenswetenschappen situeert zich op het raakvlak tussen moleculaire biologie, genetica, biochemie, microbiologie en celbiologie en brengt inzicht in het ontstaan, organisatie en bouwstenen van het leven. Evolutie staat centraal. (Tweede jaar, tweede semester)
 • Computationele biologie vormt een inleiding in de systeembiologie, waarin wordt gemodelleerd, geanalyseerd en uitgelegd hoe data-miningtechnieken relevante informatie uit biologische data kunnen halen. (Derde jaar, eerste semester)
 • Het vak Introductie in de bio-informatica leert technieken uit de artificiële intelligentie aan voor het verwerken van moleculaire gegevens uit biologische databanken. (Derde jaar, tweede semester)

Minor Economie

Al wie economie of actuariaat op een serieus niveau beoefent of onderzoekt, krijgt onvermijdelijk te maken met een behoorlijke dosis wiskunde. Partiële differentiaalvergelijkingen en stochastische modellen zijn tegenwoordig schering en inslag bij de studie van afgeleide financiële producten zoals opties.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

 • Het vak Economie geeft een stevige inleiding tot deze tak en is een goede basis voor alle andere vakken. (Tweede jaar, eerste semester)
 • In Financiële wiskunde worden o.a. annuïteiten, leningen, obligaties en levensverzekeringen uitgelegd en geformaliseerd in deterministisch mathematische modellen. (Tweede jaar, tweede semester)
 • In Markten en Prijzen maakt men kennis met theorieën over de markt, vraag en aanbod, die inzicht geven in consumentengedrag, producentengedrag en prijsvorming. (Derde jaar, eerste semester)
 • Speltheorie is de wiskundige theorie van strategieën en beslissingen, op het raakvlak van sociologie, biologie en economie. (Derde jaar, eerste semester)

Minor Informatica

De toenemende informatisering van de maatschappij vertaalt zich in een erg grote vraag naar informatici. Kunnen programmeren en logisch nadenken zijn niet alleen samen een gouden troef, de studie van informatica is voor elke wiskundige erg interessant.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

 • Databanken (C003771)) zijn alomtegenwoordig in de hedendaagse informatica. Dit vak legt de theoretische fundamenten voor datamodellering en richt zich daarnaast op het praktisch gebruik van databankensystemen en hun ontwerp. (Eerste jaar, eerste semester)
 • Systeemprogrammeren (C003776) is een inleiding tot programmeren in C en C++, waar ook algemene concepten voor softwareontwerp aan bod komen, zoals een conceptuele benadering van het object-georiënteerd paradigma (Tweede jaar, eerste semester)
 • In Objectgericht programmeren worden programmeerconcepten en -vaardigheden verder uitgewerkt en raak je bedreven in het gebruik van JavaFX, waardoor je computerapplicaties leert programmeren met een grafische user interface. (Eerste jaar, tweede semester)
 • Algoritmen en datastructuren 2 bouwt verder op het plichtvak met volgnummer 1. Er wordt wiskundig nagedacht over ontwerpstrategie├źn voor sterke algoritmen, met bijhorende complexiteitsbepaling. (Tweede jaar, eerste semester)

Minor Natuurkunde

Natuurkunde is sinds oudsher het belangrijkste toepassingsgebied van de wiskunde geweest: beiden zijn samen opgegroeid. In deze minor wordt de zin van een wiskundig kader voor de fysica duidelijk en wordt tegelijk de fysische intuïtie aangescherpt.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

 • Kwantummechanica I is een inleidend vak waarvan de naam de lading dekt. Het toont de connectie aan tussen kwantummechanica en onderwerpen in de moderne fysica. (Tweede jaar, eerste semester)
 • In Elektromagnetisme wordt de wiskundige modellering van de elektromagnetismetheorie aangeleerd, aan de hand van de Maxwellvergelijkingen en potentialen. (Tweede jaar, tweede semester)
 • In Kwantummechanica II wordt het wiskundig framework voor de kwantumtheorie behandeld. Dit is een belangrijk vak voor wie wiskundige natuurkunde wil doen. (Derde jaar, eerste semester)
 • Met Inleiding tot de sterrenkunde krijg je een hedendaagse kennismaking tot dit traditionele toepassingsgebied van wiskunde en fysica, met o.a. geschiedenis, hemelcoöordinaten, telescopen, levenscyclus van sterren, spectrometrie, interne huishouding van de zon. (Derde jaar, eerste semester)
 • Extragalactische sterrenkunde vult Inleiding tot de Sterrenkunde aan. De nadruk ligt op sterrenstelsels, met hun morfologie, kinematica en evolutie. (Derde jaar, tweede semester)

Minor Onderwijs

Met deze minor kunnen wiskundestudenten die ambitie hebben voor het lerarenberoep, zich al voorbereiden op de lerarenopleiding. De eerste twee vakken zijn plichtvakken uit de lerarenopleiding.

Meer info staat hier. De studiefiches hier.

 • Het vak Krachtige leeromgevingen realiseert de ondersteunende kennis voor basiscompetenties voor leraren: beginselen van didactiek, visies op leren en onderwijzen, werkvormen, toetsing en evaluatie. (Tweede jaar, eerste semester)
 • Klasmanagement en reflectie behandelt de professionaliteit en ethiek van het leraarschap. Het gaat o.a. over orde houden en herstellen, leiderschap, interpersoonlijk lerarengedrag en de professionele identiteit van de leraar. (Tweede jaar, tweede semester)
 • In Vakkennis wiskunde wordt de leerstof wiskunde uit de sterkste richtingen van het secundair onderwijs stevig ingeoefend en er worden verbanden gelegd met de vakken uit het eerste bachelorjaar. (Derde jaar, eerste semester)

Voor geen enkel vak in de bachelor wiskunde is de voorkennis uit één van de minorvakken noodzakelijk.