Lerarenopleiding

Wiskundigen en het lerarenberoep

De laatste jaren kiezen afstuderende wiskundigen vaker voor jobs in de industrie of de financiële sector, of maken ze een doctoraat in de wiskunde of in een heel andere discipline. Minder dan een kwart van de jaarlijks afgestudeerde wiskundigen kiest nog resoluut voor het onderwijs.

Dat is jammer, want Vlaanderen kampt met een tekort aan wiskundeleraren en in het bijzonder aan leerkrachten die zelf een wiskundige achtergrond hebben. Steeds meer burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs, handelsingenieurs of andere wetenschappers zoals chemici, biologen en fysici worden aangenomen om wiskunde te geven in het secundair onderwijs.

Nochtans is een Bachelor en Master Wiskunde de ideale vooropleiding om leraar wiskunde te worden. Gewapend met een stevige kennis van diverse takken van de wiskunde, is de wiskundige als geen ander geschikt om die inzichten over te dragen en jongeren te motiveren voor wiskunde en wetenschap.

Informatie over de mogelijkheden in het onderwijslandschap, de noodzaak van een masterdiploma en de professionele bachelor onderwijs, kan u meer naar onder vinden.

De opleiding wiskunde en de lerarenopleiding aan UGent

De Specifieke Lerarenopleiding wiskunde is een apart studieprogramma van 60 STP. Het is een onderwijskundige opleiding maar is ook op wiskundig vlak een uitdaging en verrijking, met vakken zoals Vakdidactiek wiskunde I en II. Een diploma hiervan geeft niet alleen onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs, maar fungeert ook als educatieve opleiding om les te geven in het hoger onderwijs en om in te staan voor bedrijfsopleidingen en vormingsprogramma's.

De opleidingen Bachelor (180 STP = 3 jaar) en Master wiskunde (120 STP = 2 jaar) zijn studieprogramma's aan de faculteit Wetenschappen. Men kan echter door een minor onderwijs en keuzevakken al veel vakken van de lerarenopleiding opnemen in de master wiskunde.

Sinds de programmawijziging van 2014 is het mogelijk geworden om binnen vijf jaar gediplomeerd te zijn als bachelor en master wiskunde, én als leraar wiskunde, door een goede keuze van minoren en keuzevakken.

Trajecten voor wiskundeleraar

In het schema hieronder staan de verschillende trajecten die een student kan afleggen om gekwalificeerd te worden als leraar wiskunde, sinds de programmawijziging in de opleiding wiskunde van 2014.

1ste jaar Bachelor wiskunde met minor onderwijs Bachelor wiskunde met minor biowetenschappen, economie, informatica of fysica Bachelor wiskunde met minor biowetenschappen, economie, informatica of fysica Andere academische bachelor met enkele wiskundevakken Professionele bachelor onderwijs
2de jaar
3de jaar
4de jaar Master wiskunde met minor onderwijs en keuzevakken Master wiskunde met minor onderwijs en keuzevakken Master wiskunde met minor onderzoek of economie Aansluitende masteropleiding  
5de jaar
6de jaar   LIO-traject* = stage Lerarenopleiding (60 STP) Lerarenopleiding (60 STP)
 
  Geeft lesbevoegdheid in hogere cyclus secundair onderwijs Geeft lesbevoegdheid in lagere cyclus secundair onderwijs

* Wie de volledige theoretische component van de lerarenopleiding heeft verworven en enkel nog de Stage (18 STP) moet afleggen, kan dit doen tijdens het eerste werkjaar. Je geeft dan les in een school en wordt daarvoor betaald, maar je moet nog een portfolio opstellen als stageverslag. Dit is het zogenaamde LIO-traject (Leraar In Opleiding).

Meer informatie

Academische bachelor- en masteropleiding

Het is de visie van de Vlaamse overheid dat het onderwijs in de hogere cyclus van het middelbaar onderwijs moet verzorgd worden door "experts" in hun vakgebied. Dat betekent: geschiedenis wordt gegeven door een geschiedkundige, wiskunde door een wiskundige, etc. Vroeger waren dit de "licentiaten". In het hoger onderwijs van vandaag betekent dit dat enkel houders van een academisch bachelor- en masterdiploma les mogen geven in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs.

Lerarenopleiding

Een academisch masterdiploma alleen is echter niet genoeg voor lesbevoegdheid. Je moet ook de lerarenopleiding volgen, een studieprogramma van doorgaans 60 STP dat aan de universiteiten wordt aangeboden, bijvoorbeeld de specifieke lerarenopleiding wiskunde (SLO). Het diploma daarvan geeft lesbevoegdheid in de tweede en derde graad.

Een bewijs van pedagogische bekwaamheid kan men ook bekomen via een opleiding in een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO).

Professionele bachelor onderwijs

Om les te mogen geven in de lagere cyclus van het secundair onderwijs, moet men een studierichting onderwijs volgen, zoals de professionele bachelor onderwijs (het vroegere regentaat). Deze opleiding wordt enkel aangeboden aan hogescholen. De vorming op vlak van didactiek en onderwijskunde is er veel uitgewerkter dan in de specifieke lerarenopleiding, maar de vakinhoudelijke poot is veel kleiner en beperkt zich tot de stof die zal moeten onderwezen worden.

Dit alles is door het Vlaams parlement decretaal vastgelegd en kan enkel veranderd worden door het Vlaams parlement.