Structuur van UGent

Een universiteit is een grote instelling, die een doordachte structuur nodig heeft met vele raden en commissies. Op deze pagina wordt deze structuur, voor zover relevant voor de wiskundestudent, toegelicht.

Faculteit

De universiteit is volgens studiegebieden opgedeeld in 11 faculteiten. Deze samenhangende eenheden hebben een grote autonomie wat betreft onderwijs en onderzoek. Aan het hoofd van de faculteit staat een decaan. De decaan van de Faculteit Wetenschappen is prof. Herwig Dejonghe.

Belangrijke beslissingen worden genomen in de faculteitsraad, een raad waarin vele professoren, assistenten en studenten zetelen. De studenten worden hiervoor om de twee jaar verkozen. Ze verenigden zich in de Studentenraad Wetenschappen: stuw.ugent.be.

Vakgroep

In de faculteit Wetenschappen zijn er 13 vakgroepen, logische entiteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Deze kan je hier terugvinden. Een vakgroep heeft personeelsleden: zelfstandig academisch personeel of professoren (ZAP), assisterend academisch personeel (AAP) en administratief technisch personeel (ATP). De academici uit de vakgroepen verzorgen ook het onderwijs in de opleidingen in de faculteit. Voor de opleiding wiskunde zijn dit voornamelijk de vakgroepen Wiskunde en Toegepaste wiskunde, Informatica en statistiek.

Structuur van UGent

Opleidingscommissie

Hoe een opleiding eruit ziet, wordt bepaald door haar opleidingscommissie. Zij beslist over het programma en remedieert problemen. In de opleidingscommissie wiskunde (OCW) zetelen 9 professoren, 3 assistenten en 6 studenten. Als je een probleem wil melden of een suggestie hebt voor de opleiding, spreek dan één van de studentenvertegenwoordigers in de OCW aan:

De voorzitter van de OCW is prof. Marnix Van Daele.

Examencommissie

De examencommissie van een opleiding beslist over graden en deliberaties van de studenten en organiseert de proclamatie van die opleiding. Alle lesgevers uit de opleiding zijn er vertegenwoordigd. De voorzitter van de examencommissie wiskunde is prof. Joris Van der Jeugt. De secretaris is prof. Hans Vernaeve.

De curriculumcommissie is het dagelijks bestuur van de examencommissie. Zij moet de curricula, geïndividualiseerde trajecten en thesisonderwerpen goedkeuren en is belast met de praktische organisatie van examens (rooster, auditoria).

Kwaliteitscel Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) is een facultaire commissie die de kwaliteit van de opleidingen bewaakt, onder andere aan de hand van onderwijsevaluaties. Elk van de zestien opleidingscomissies is er vertegenwoordigd door een professor en daarnaast zetelen nog vier assistenten en vier studenten.

Een CKO wordt voorgezeten door een onderwijsdirecteur. In de CKO Wetenschappen is dat prof. Annemie Adriaens.

Andere

Er zijn nog andere interessante raden en commissies binnen de faculteit en de universiteit, zoals een bibliotheekcommissie en een computercommissie. Voor een compleet overzicht verwijzen we graag naar de lijst met raden en commissies van Faculteit Wetenschappen.